Chairman

>> Sri H.A. Pani Kumar

Principal

>> Smt. M. Shree Rekha

Hon. Advisors

>> Dr. P.N. Ganesh Kumar
>> Dr. H.A. Shashi Rekha