Advisory Board

>> Yoga Visharadha Surya Narayana Pandey
>> Prof. Keshava Murthy
>> Dr. A.S. Chandra Shekar
>> Sri Guru Murthy

Hon. Resource Person

>> Dr. P.N. Ganesh Kumar, PhD – Yoga
>> G. Surabhi
>> Dr. Thirumallesh
>> Sri.S. Venkateshan PGDY
>> Smt. Geetha Rao, MSc, YTTC

Faculty Members and Instructors

>> Sri H.T. Bhaskar
>> Smt. H.K. Geetha Kumar
>> Smt. Sharadha
>> Sri. Raghavendra
>> G. Surabhi
>> Smt. Naga Lakshmi
>> Sri. Kiran